BỘ TÀI NGUYÊN VÀMÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 278/BTNMT-ĐCKS V/v cung cấp Bảng giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh ban hành.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định 67/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2019 của Chính phủ, hiện nay Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đang tiến hành rà soát, xác định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp năm 2021 đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản gửi Cục thuế địa phương để có thông báo cho các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Liên quan đến nội dung nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý Ủy ban cung cấp các Bảng giá tính thuế tài nguyên đang có hiệu lực để bảo đảm việc xác định số tiền phải nộp năm 2021 cho phù hợp và đúng quy định của Nghị định 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn địa phương, đề nghị Quý Ủy ban gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, số 6 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

Bộ Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự phối hợp của các quý Ủy ban trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Lưu: VP, ĐCKS, N(70).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quý Kiên