ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 278/UBND-TH
V/v thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp ngọ năm 2014

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;
- Các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tp.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại văn bản 178-CV/TW ngày31 tháng 12 năm 2013, chỉ đạo của Thành ủy tại văn bản 729-CV/TU ngày 08 tháng01 năm 2014 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt độngnhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy bannhân dân các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Ủy ban nhândân Thành phố quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương,Thành ủy tại các văn bản nêu trên; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 28/CT-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố vềtổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

(Bản chụp công văn 178-CV/TW, công văn 729-CV/TU kèm theo)

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND Thành phố; (để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND Tp;
- Các Ban Đảng và Văn phòng TUy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tp;
- CPVP, các Phòng, Ban, Trung tâm;
- Lưu: VT, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh