BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2780/BCT-XNK
V/v tạm xuất tái nhập điện thoại di động để bảo hành, sửa chữa

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Hai Hai Tám
(Địa chỉ: 1073/28 CMT8, Phường 7, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời các công văn số 20/13/HHT ngày 22 tháng 03năm 2013 của Công ty TNHH Hai Hai Tám về việc tạm xuất tái nhập để bảo hành,sửa chữa, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Hai Hai Tám được tạm xuấttái nhập 01 bộ điện thoại di động ECOM Ex-Handy 06 có số seri/EMEI: 354623021211819(số hiệu hợp đồng 121029/228-ECOM) ra nước ngoài để bảo hành, sửa chữa theo hợpđồng bảo hành và sửa chữa số 130321-001 ngày 21 tháng 3 năm 2013 ký với EcomInstruments (Sea) PTE. LTD (Singapore).

2. Cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng: Sân bay quốc tếTân Sơn Nhất.

3. Việc tạm xuất tái nhập thiết bị ra nước ngoài đểbảo hành thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Hàng hóa tạm xuất để bảo hành, sửa chữa phải cócác thông số phù hợp với hàng hóa đã nhập khẩu (ký hiệu, số serie, số IMEI (8số đầu tiên), …) và hàng hóa tái nhập sau khi bảo hành, sửa chữa phải có cácthông số phù hợp với hàng hóa đã tái xuất đi bảo hành, sửa chữa (ký hiệu, sốserie, số IMEI (8 số đầu tiên), …).

5. Văn bản có giá trị thực hiện đến 30 tháng 6 năm2013.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh