BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2780/THQH-GSQL
V/v nhập khẩu linh kiện ô tô dạng CKD1

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 22/5/2003 Văn Phòng Chính Phủ có công văn số 2497/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc nhập khẩu linh kiện ô tô dạng CKD1. Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô được nhập khẩu số lượng linh kiện ô tô dạng CKD1 còn lại theo Giấy phép do Bộ Thương mại đã cấp trước ngày Quyết định số 48/2003/QĐ-TTg ngày 08/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, thời hạn thực hiện đến hết ngày 31/12/2003, Tổng Cục Hải quan hướng dẫn thêm về thủ tục hải quan như sau:

1. Chỉ làm thủ tục hải quan cho các lô hàng là linh kiện ô tô dạng CKD1 nhập khẩu khi doanh nghiệp xuất trình bản chính và nộp bản sao văn bản cho phép nhập khẩu của Bộ Thương mại cấp cho doanh nghiệp trước ngày 15/5/2003 (ngày Quyết định số 48/2003/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành).

- Khi làm thủ tục nhập khẩu phải theo dõi, trừ số lượng linh kiện ô tô dạng CKD1 nhập khẩu theo quy định tại công văn số 208/TCHQ-GSQL ngày 22/01/1996 của Tổng Cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 89/CP và Thông tư liên Bộ về việc bỏ giấy phép xuất, nhập khẩu chuyến.

- Việc nhập khẩu linh kiện ô tô dạng CKD1 theo Giấy phép của Bộ Thương mại đã cấp trước ngày Quyết định số 48/2003/QĐ-TTg ngày 08/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, chỉ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2003.

2. Báo cáo số lượng linh kiện CKD1 mà các doanh nghiệp đã thực nhập khẩu từ 01/01/2003 đến 15/05/2003; số lượng được phép nhập khẩu theo văn bản cho phép của Bộ Thương mại. Kể từ ngày 15/05/2003 trở đi, định kỳ hàng tháng báo cáo bằng văn bản (tuần đầu hàng tháng) về Tổng Cục Hải quan (Vụ GSQL) số lượng linh kiện CKD1 mà các doanh nghiệp đã thực nhập trong tháng.

Yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quán triệt đến các đơn vị trực thuộc, thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh