VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2780/VPCP-QHQT
V/v ký kết Bản Ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp với Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (vănbản số 3816/BCT-HTQT ngày 28 tháng 4 năm 2011) về việc ký kết Biên bản ghi nhó(MOU) với Bộ Kinh tế trí thức Hàn Quốc về đẩy mạnh hợp tác với Hàn Quốc tronglĩnh vực công nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý đề nghị nêutrên của Bộ Công Thương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn