BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2781/TCHQ-KTTT
V/v: miễn thuế nguyên liệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của doanh nghiệp và một số hải quan địa phương về vướng mắc trong quá trình miễn thuế nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được theo Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Ngày 14/4/2006 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1578/TCHQ-GSQL hướng dẫn xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Tại điểm 3 mục II Phần B đã hướng dẫn về việc miễn thuế nhập khẩu trong khi một số Danh mục làm căn cứ miễn thuế nêu tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC chưa được ban hành. Theo nội dung hướng dẫn tại công văn này thì: Đối với các trường hợp đã có Danh mục nhưng các Bộ chưa ban hành danh mục mới thay thế thì việc giải quyết miễn thuế tạm thời căn cứ vào các Danh mục hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành cho đến khi có hướng dẫn mới. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn trên.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc xử lý được chính xác tránh lợi dụng trong điều kiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành kịp thời Danh mục nguyên liệu, vật tư bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được thay thế cho Danh mục hiện hành, khi xử lý miễn thuế các trường hợp này nếu thực tế mặt hàng trong nước đã sản xuất được nhưng chưa được phản ánh trong danh mục thì Cục Hải quan các tỉnh thành phố có báo cáo xin ý kiến của Tổng cục trước khi miễn thuế chính thức.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Kim Liên Thành;
(Thay TL CV số 07/CV-06 ngày 13/6/2006
- Lưu: VT (2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An