BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2781/TCHQ-TXNK
V/v giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Xi măng Nghi Sơn.
(Nhà máy Hải Thượng, Tĩnh Gia - Thanh Hóa)

Trả lời công văn số 101/NSCC ngày06/05/2013 của Công ty Xi măng Nghi Sơn, về việc giải tỏa cưỡng chế do Công tyđang khiếu nại việc truy thu thuế nhập khẩu; Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Điều 41 Luật Quản lý thuếquy định "Người nộp thuế phải nộp số thuế ấn định theo thông báo của cơquan quản lý thuế. Trường hợp không đồng ý với số thuế do cơ quan quản lý thuếấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số thuế đó, đồng thời có quyền yêu cầucơ quan quản lý thuế giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện về việc ấn địnhthuế".

Căn cứ Điều 48 Luật Quản lý thuếquy định "Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộpthuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuếvẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyềnquyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuếcủa cơ quan quản lý thuế."

Căn cứ quy định tại Điều 92 LuậtQuản lý thuế thì đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt viphạm pháp luật về thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộptiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định thì sẽ bị áp dụng các biệnpháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại Điều 93Luật Quản lý thuế. Các biện pháp cưỡng chế chỉ chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiềnthuế, tiền phạt đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty Xi măng Nghi Sơn biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK, QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang