VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------

Số: 2781/VPCP-KTN

V/v: Áp dụng hình thức chỉ định thầu Dự án đầu tư xây dựng HTKT hai bên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (công văn số 838/UBND-KT2 ngày 22 tháng 3 năm 2010); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2340/BKH-QLĐT ngày 09 tháng 4 năm 2010) về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hai bên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ xem xét, quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu đối với Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hai bên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ theo quy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý