VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2781/VPCP-QHQT
V/v cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay nước ngoài của Tổng Công ty điện lực Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Tổng Công ty điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng Công ty điện lực Việt Nam (Tờ trình số 93/TTr-EVN-HĐQT ngày 23 tháng 4 năm 2003) và của Bộ Tài chính (công văn số 5044/TC-TCĐN ngày 15 tháng 5 năm 2003) về việc cấp bảo lãnh Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài của Tổng Công ty điện lực Việt Nam đầu tư cho Dự án tuyến đường dây 500kV Pleiku - Đà Nẵng - Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý việc Tổng Công ty điện lực Việt Nam mời các ngân hàng nước ngoài vào đàm phán Hiệp định tín dụng Dự án, Bộ Tài chính xử lý vấn đề cấp bảo lãnh nói trên theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao