BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2782/TCT-DNL
V/v hóa đơn khi hoàn phí bảo hiểm

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016

Kínhgửi: Tổng Công ty bảo hiểm BIDV.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1043/CV-TCKT ngày 19/5/2016 của Tổng Công ty bảo hiểm BIDVkiến nghị về việc xuất hóa đơn khi hoàn phí bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm BIDVCửu Long. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị giatăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực bảo hiểm quy định về phạm viđiều chỉnh như sau:

“Thông tư này hướng dẫn về thuế GTGT,thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm”.

Căn cứ khoản 2(đ) Điều 9 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị giatăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực bảo hiểm quy định về hóa đơn,chứng từ đối với trường hợp hoàn trả phí bảo hiểm như sau:

“Trường hợp khách hàng tham gia bảohiểm là tổ chức kinh doanh, khi hoàn trả phí bảo hiểm (một phần hoặc toàn bộ),doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm lập hóa đơn giá trị giatăng, trên hóa đơn ghi rõ số tiền phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm hoàn trả,tiền thuế giá trị gia tăng, lý do hoàn trả phí bảo hiểm. Hóa đơn này là căn cứđể doanh nghiệp bảo hiểm điều chỉnh doanh số bán, số thuế giátrị gia tăng đầu ra, tổ chức tham gia bảo hiểm điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm,số thuế giá trị gia tăng đã kê khai hoặc đã khấu trừ.

Trường hợp khách hàng tham gia bảohiểm là đối tượng không có hóa đơn giá trị gia tăng, khi hoàn trả tiền phí bảohiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng tham gia bảo hiểm phải lập biên bảnhoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số tiền phí bảo hiểm được hoàn trả (khôngbao gồm thuế giá trị gia tăng), số tiền thuế giá trị gia tăng theo hóa đơn thuphí bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã thu (số ký hiệu, ngày, tháng của hóađơn), lý do hoàn trả phí bảo hiểm. Biên bản này được lưu giữ cùng với hóa đơnthu phí bảo hiểm để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh thu, thuế giá trị giatăng của doanh nghiệp bảo hiểm. Trường hợp khách hàng không cung cấp được hóađơn thu phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm căn cứ vào hóa đơn lưu tại doanhnghiệp và biên bản hoặc văn bản thỏa thuận để thực hiện hoàn trả số tiền phíbảo hiểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợpCông ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long hoàn trả phí bảo hiểm (một phần hoặc toàn bộ) choCông ty TNHH Phát Tài thì khi hoàn trả khoản phí này Công ty Bảo hiểm BIDV CửuLong yêu cầu Công ty TNHH Phát Tài lập hóa đơn giá trị gia tăng, trên hóa đơnghi rõ số tiền phí bảo hiểm do Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long hoàn trả, tiềnthuế giá trị gia tăng và lý do hoàn trả. Hóa đơn này là căn cứ để Công ty bảohiểm BIDV Cửu Long điều chỉnh doanh số, số thuế giá trị gia tăng đầu ra và Côngty TNHH Phát Tài điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm, số tiền thuế giá trị gia tăngđã kê khai hoặc khấu trừ.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng Côngty bảo hiểm BIDV biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ CS, PC, KK;te TCT;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Ngọc Minh