BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2783/BHXH-TCKT
V/v xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Căn cứ Công văn số 8231/BTC-HCSN ngày 20/6/2014 củaBộ Tài chính về việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổchức triển khai thi hành Hiến pháp, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫnBHXH các tỉnh, thành phố (BHXH tỉnh), các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH ViệtNam, Văn phòng BHXH Việt Nam (gọi chung là các đơn vị) thực hiện xây dựng dựtoán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiếnpháp như sau:

1. Nội dung và các mức chi

a) Nội dung và mức chi cụ thể được thực hiện theoquy định tại Khoản 2, Mục I Công văn số 8231/BTC-HCSN (BHXH Việt Nam gửi kèmtheo).

b) Căn cứ tình hình thực tế, Thủ trưởng các đơn vịquy định mức chi cụ thể cho phù hợp, đảm bảo không vượt quá mức chi theo quyđịnh.

c) Khi các mức chi quy định cho những nội dung chitại Công văn số 8231/BTC-HCSN được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một vănbản khác thì được áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

2. Lập dự toán, sử dụng vàthanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

a) Hàng năm, các đơn vị xây dựng kế hoạch và lập dựtoán chi cho tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong dự toán chi quản lý bộ máy của đơn vị, gửi BHXH Việt Nam đểtổng hợp.

Đối với năm 2014, các đơn vị sắp xếp, bố trí trongdự toán chi quản lý bộ máy được giao để thực hiện.

b) Căn cứ dự toán chi quản lý bộ máy được giao hàngnăm, Thủ trưởng các đơn vị phân bổ và giao dự toán chi tổ chức triển khai thihành Hiến pháp cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện tổ chức triển khai thihành Hiến pháp.

c) Kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến phápphải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ tài chính hiện hành, đảmbảo hạch toán và quyết toán đầy đủ, kịpthời theo quy định của Nhà nước và củaBHXH Việt Nam.

d) Quyết toán kinh phí chi tổ chức triển khai thihành Hiến pháp được tổng hợp chung vàobáo cáo quyết toán tài chính hàng năm của đơn vị theo quy định và quyết toánvào các mục, tiểu mục tương ứng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ đối vớicác đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012 củaTổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

e) Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí tổchức triển khai thi hành Hiến pháp thực hiện theo quy định của Luật Ngân sáchnhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và BHXHViệt Nam.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơnvị báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam đểnghiên cứu giải quyết/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Ban Pháp chế;
- Lưu: VT, TCKT(02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương