TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2783/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn chứng từ

TP.HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH công nghệ Ascenx (Việt Nam)
Địa chỉ: Phòng G4B - Etown 1, 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình
Mã số thuế: 0305399533

Trả lời văn bản số 012015/CV-2015 ngày 12/3/2015 của Côngty về việc sử dụng hóa đơn thương mại đối với dịch vụ xuất khẩu, Cục Thuế TP cóý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính về cải cách đơn giản các thủ tục hành chính(có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2014) sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“2. Các loại hóa đơn:

a) Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 vàmẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành chocác tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trongcác hoạt động sau:

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp đượccoi như xuất khẩu;

Ví dụ:

- Doanh nghiệp A là doanh nghiệp khai thuế giá trịgia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa cóhoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn giá trị giatăng cho hoạt động bán hàng trong nước và không cần lập hóa đơn GTGT cho hoạtđộng xuất khẩu ra nước ngoài.

...”

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị địnhsố 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ,

Căn cứ các quy định trên, từ ngày 01/9/2014 khi xuấtkhẩu dịch vụ qua phương tiện thương mại điện tử ra nước ngoài Công ty sử dụnghóa đơn thương mại, khi kê khai trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịchvụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT: số, ngày tháng của hóa đơn là số, ngày tháng củahóa đơn thương mại. Từ ngày 01/01/2015 bỏ bảng kê và các phụ lục kèm theo Tờkhai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT do đó Công ty không phải kê hóa đơn thương mạitrên bảng kê mà chỉ kê khai doanh thu của hóa đơn thương mại vào tờ khai01/GTGT .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
618-2251241/2015-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga