BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2784/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
- Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4517/UBND-TCTM ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tiền thuế nộpthừa của DNTN TM Quang Anh, công văn số 1005/CT-THNVDT ngày 11/4/2014, công vănsố 1345/CT-THNVDT ngày 16/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về hoàn thuế GTGT nộpthừa và công văn số 02/ĐKN-CVQA của Doanh nghiệp TN TM Quang Anh về việc đề nghịCục Thuế tỉnh Đắk Lắk trả lại tiền thuế nộp thừa cho doanh nghiệp. Về nội dungnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 29 Nghịđịnh số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của Luật quản lý thuế.

Ngày 27/2/2014, Tổng cục Thuế cócông văn số 586/TCT-CS hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT,trong đó hướng dẫn: "Trong quá trình thực hiện từ ngày 01/01/2014, nếudoanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đã bán sản phẩm trồngtrọt chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơchế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã và đã lập hóa đơn, kê khai, tínhthuế GTGT thì người bán và người mua phải điều chỉnh hóa đơn để không phải kêkhai tính nộp thuế GTGT"

Trường hợp các đơn vị thực hiện điềuchỉnh hóa đơn theo hướng dẫn của công văn số 586/TCT-CS của Tổng cục Thuế nêutrên và sau khi bù trừ tự động với số tiền thuế phải nộp, tiền chậm nộp, tiềnphạt theo nguyên tắc quy định mà vẫn còn phát sinh số thuế GTGT thừa thì đơn vịđược giải quyết hoàn thuế ngay. Nguồn hoàn trả là từ Ngân sách tỉnh Đắk Lắk.

Tổng cục Thuế trả lời Ủy ban nhândân tỉnh Đắk Lắk và Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Doanh nghiệp TN TM Quang Anh (152 Phạm Văn Đồng, P.Tân Hòa, Tp.BMT, tỉnh Đắk Lắk);
- Vụ CST, PC-BTC
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn