BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2785/LĐTBXH-LĐTL
V/v Trợ cấp thôi việc cho người lao động

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Côngđoàn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
(Đ/c: 01 Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

Trả lời công văn số 13/CĐCS ngày 29/7/2014 của Côngđoàn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận về việc giải quyết chế độ trợ cấpthôi việc cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến nhưsau:

1. Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 48 của Bộ luậtlao động năm 2012 thì khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại cáckhoản 1, 2, 3, 5, 6, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao độngcó trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thườngxuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiềnlương. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sửdụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệptheo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sửdụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đangtrình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nộidung của Bộ luật lao động, trong đó có quy định về việc chi trả trợ cấp thôiviệc cho người lao động có thời gian làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị,doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và chuyển đến làm việc tại doanh nghiệptrước ngày 01/01/1995. Vì vậy, trong khi chờ Nghị định này ban hành, người sửdụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đốivới thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao độngtheo quy định tại Điều 48 của Bộ luật lao động nêu trên và ghi nhận thời gianngười lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức,đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước chuyển đến làm việc tại doanh nghiệptrước ngày 01/01/1995 để chi trả trợ cấp thôi việc khi có quy định mới.

2. Theo quy định tại khoản 3 Điều 48 của Bộ luậtlao động thì tiền lương để tính trợ cấp thôi việc làm tiền lương bình quân theohợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc. Tiềnlương do hai bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng lao động theo quy định tạiKhoản 1, Điều 90 của Bộ luật lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Côngđoàn cơ sở biết, hướng dẫn người lao động và có ý kiến với người sử dụng laođộng để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Thuận (để biết);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh