BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2785/TCHQ-GSQL
V/v làm thủ tục phân bón nhập khẩu qua Bát Xát Lào Cai

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: - Cục hải quan tỉnh lào cai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2563 BTM/XNK ngày 09/05/2007 của Bộ Thương mại về việc ghi ở trích yếu. Về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai chỉ đạo Chi cục Hải quan Bát Xát làm thủ tục thông quan phân bón nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu Bát Xát nêu tại công văn 2563 BTM/XNK tức là làm thủ tục thông quan qua các địa điểm biên giới (lối mở) Bản Vược (KM0) và Quang Kim huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai.

- Việc làm thủ tục nhập khẩu phân bón qua 02 địa điểm biên giới này chỉ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2007.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì đơn vị báo cáo về Tổng cục để chỉ đạo kịp thời./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thương mại (để phối hợp);
- UBND tỉnh Lào Cai (để phối hợp)
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục KT STQ; Cục ĐT CBL;
- Trang Website Hải quan ;
- Lưu VT, GQ

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc