BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2786/BTC-CST
V/v thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng thép cốt bê tông

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 12/11/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 216/2009/TT-BTC quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, trong đó có điều chỉnh mô tả mộtsố mặt hàng thép thuộc chương 72. Để các đơn vị Hải quan thực hiện thống nhất,Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Căn cứ điểm 69 Phần hướng dẫn phân loại đối với một số nhómmặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tại Phụ lục II ban hành kèm theoThông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính, căn cứ Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu 2010 thì mặt hàng thépdùng trong cấu kiện bêtông cốt thép, sử dụng trong xây dựng được phân loại vào các mã số của“thép cốt bê tông”, thuế nhập khẩu ưu đãi 15%.

Bộ Tài chính hướng dẫn như trên để các đơn vị Hải quan thựchiện thống nhất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ: PC;
- TCHQ (để h/dẫn t/hiện);
- Tổng C/ty thép VN, Hiệp hội thép Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST1) .

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Vũ Văn Trường