ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------------
V/v: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2012

Kính gửi:
- Các: Sở Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;
- Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác cấp và quản lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác đăng ký biến động quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Hà Nội tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
1) Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 9627/UBND-TNMT ngày 8/11/2011 và Thông báo số 36/TB-UBND ngày 28/2/2012 của UBND Thành phố về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
2) Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các Văn phòng đăng ký đất đai, các phòng, ban chức năng trực thuộc tăng cường kiểm tra và thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn theo đúng quy định của luật, kiểm tra hồ sơ lưu và đối chiếu với bản lưu của: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở (cấp theo Nghị định 60/CP ). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cấp theo Luật Đất đai 2003). Đối với các trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp theo Luật đất đai 1993 không có bản lưu thì ngoài việc kiểm tra hồ sơ, phải tiến hành xác minh hiện trạng, niêm yết công khai; làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3) Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền; tiếp tục hướng dẫn chi tiết, cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận tại các quận, huyện, thị xã; chủ động kiểm tra, phát hiện, phối hợp với các cơ quan có liên quan có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời đối với các trường hợp vi phạm. Hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện nội dung trên, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.
4) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng UBND các quận, huyện, thị xã và các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng trang thông tin điện tử cơ sở dữ liệu về nhà đất (các trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để các tổ chức, cá nhân kiểm tra kết quả việc cấp Giấy chứng nhận tại các cơ quan và tra cứu, xác định tính xác thực khi có nhu cầu giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trong tháng 6 năm 2012.
5) Giao Sở Tư pháp khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 2537/UBND-TNMT ngày 10/4/2011; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố thực hiện đúng quy định của luật, đặc biệt lưu ý thực hiện thủ tục bảo đảm chặt chẽ theo quy định của pháp luật khi công chứng các hợp đồng chuyển nhượng, thế chấp, ủy quyền thực hiện các giao dịch về nhà đất, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; (để báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Sở Xây dựng;
- Thanh tra Thành phố;
- Chánh Văn phòng, PVP Phạm Chí Công, TH, TNc.đ.n.b. TNth;
- Lưu VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh