BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2788/LĐTBXH-TL
V/v chế độ đối với CNV xây dựng chương trình đường dây 500KV mạch 2

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Bộ công nghệ

Trả lời công văn số 2523/CV-TCCB ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Bộ Công nghiệp về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 8050 TC/PC ngày 05 thang 8 năm 2003, của Bộ Xây dựng tại công văn số 1213/BXD-TCCB ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam tại công văn số 3197/CV BVN-KTDT-LĐTL ngày 21 tháng 7 năm 2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận áp dụng một số chế độ tiền lương và phụ cấp làm căn cứ xác định đơn giá tiền lương đối với công nhân viên chức trực tiếp tham gia xây dựng công trình đường dây 500KV (kể cả các trạm 500KV trên tuyến đường dây này), mạch 2 (Pleiku - Thường Tín) như sau:

a. Lương tối thiểu: áp dụng mức lương tối thiểu quy định tại Thông tư số 04/2003/TL-BLĐTBXH ngày 17 tháng 02 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp để tính đơn giá tiền lương. Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì mức lương tối thiểu và các khoản phụ cấp lương để tính đơn giá được điều chỉnh tương ứng.

b. Hệ số lương cấp bậc công việc áp dụng thang lương A6 - Xây dựng cơ bản nhóm IV (đối với công nhân viên xây dựng đường dây) và nhóm III (đối với công nhân viên xây dựng trạm) ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp.

c. Chế độ phụ cấp:

- Phụ cấp khu vực: áp dụng bằng mức phụ cấp khu vực quy định đối với địa phương cấp huyện, xã nơi có tuyến đường dây đi qua.

- Phụ cấp lưu động: áp dụng mức 1, hệ số 0,6 so với mức lương tối thiểu đối với công nhân viên xây dựng đường dây và mức 2, hệ số 0,4 so với mức lương tối thiểu đối với công nhân viên xây dựng trạm:

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: áp dụng mức 4, hệ số 0,4 so với mức lương tối thiểu đối với công nhân viên xây dựng đường dây và mức 2, hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu đối với công nhân viên xây dựng trạm;

- Phụ cấp thu hút áp dụng mức 50% tiền lương cấp bậc, chức vụ, lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với công nhân viên xây dựng đường dây và trạm làm việc ở những địa bàn có mức phụ cấp khu vực 0,7; mức 30% tiền lương cấp bậc, chức vụ, lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với công nhân viên xây dựng đường dây và trạm làm việc ở những địa bàn có mức phụ cấp khu vực 0,5 và mức 20% tiền lương cấp bậc, chức vụ, lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với công nhân viên xây dựng đường dây và trạm làm việc ở những địa bàn còn lại;

Các khoản phụ cấp nêu trên được tính theo quy định tại Thông tư số 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN ngày 18 tháng 01 năm 2001 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Uỷ ban Dân tộc và Miền núi (nay là Uỷ ban Dân tộc) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực; số 19/LĐTBXH-TT ngày 02 tháng 6 năm 1993; số 23/LĐTBXH-TT ngày 07 tháng 7 năm 1993; số 16/LĐTBXH-TT ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động, độc hại, nguy hiểm và phụ cấp thu hút.

d. Hệ số không ổn định sản xuất: áp dụng mức 15% tính trên tiền lương cấp bậc, chức vụ, lương chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Thoả thuận, trên được áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2003 cho đến khi kết thúc công trình và được tính vào dự toán công trình, thanh toán theo khối lượng thực hiện nhưng không được vượt tổng dự toán đã được phê duyệt. Đối với khối lượng công trình đã thi công nhưng chưa nghiệm thu, thanh toán thì cũng được áp dụng các chế độ nêu trên.

Đề nghị Bộ Công nghiệp có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện gắn các chế độ quy định với khối lượng, chất lượng công việc được hoàn thành, đồng thời gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để theo dõi.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNGLê Duy Đồng