BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2788/TCHQ-GSQL
V/v dán tem động cơ nổ nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2802/BTM-QLTT ngày 17/05/2007 Bộ Thương mại (gửi kèm) phản ánh về lực lượng quản lý thị trường Hà Nội có phát hiện trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu động cơ nổ nhưng khai báo sai là động cơ điện để gian lận thuế và trốn dán tem, hàng nhập khẩu. Để ngăn ngừa và xử lý vi phạm, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các đơn vị Hải quan trực thuộc như sau:

1. Tăng cường kiểm tra chặt chẽ hồ sơ, thực tế hàng hoá đối với những lô hàng khai báo là động cơ điện nhập khẩu.

2. Xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm đồng thời dán tem hàng nhập khẩu trước khi thông quan hàng hoá..

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLTT-BTM (để phối hợp)
- Vụ PC (BTC);
- Website Hải quan ;
- Cục ĐTCBL;
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc