VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2788/VPCP-KTN
V/v chỉ đạo trồng cao su ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tại văn bản số 881/BC-BNN-TT ngày 4 tháng 4 năm 2011 vềtình hình phát triển cao su ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Phó Thủ tướng NguyễnSinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tiếp tục chỉ đạo các tỉnh miền núi phía Bắc, Tập đoàn Công nghiệp Cao suViệt Nam thực hiện phát triển cao su theo đúng quy định tại Quyết định số 750/QĐ-TTg ngày 3 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quyhoạch phát triển cao su cả nước đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 để bảođảm hiệu quả và bền vững; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địaphương nghiên cứu xây dựng, trình cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển caosu ở các tỉnh miền núi phía Bắc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng,
Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN:
Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
các Vụ: ĐP, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). 23

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý