BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2788TCT/NV2
V/v: Giải đáp chính sách

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

Bà Nguyễn Thị Thu Thanh -Văn phòng Bưu điện tỉnh Lào Cai
(196 đường Hoàng Liên - thị xã Lào Cai - tỉnh Lào Cai)

Trả lời đơn thư của Bà Nguyễn Thị Thu Thanh hỏi về hạch toán doanh thu, lập bảng kê, tính thuế đối với dịch vụ Bưu chính, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Trường hợp bán lẻ hàng hoá, dịch vụ bưu chính, viễn thông... nếu khách hàng không lấy hoá đơn thì cuối ngày căn cứ vào báo cáo bán hàng, người bán hàng viết hoá đơn GTGT theo từng nhóm hàng hoá có cùng thuế suất cho phần doanh thu bán lẻ mà người mua không yêu cầu cung cấp hoá đơn (kể cả trường hợp có giá trị lớn phải lập hoá đơn nhưng người mua không yêu cầu cấp hoá đơn); những hoá đơn này liên 2 không xé rời khỏi cuống, hàng tháng được kê khai vào bảng kê số 02/GTGT để lập tờ khai thuế GTGT nộp cho cơ quan thuế.

2. Trường hợp hàng hoá, dịch vụ đã hạch toán doanh thu, đã báo cáo nộp thuế năm trước, năm sau mới phát hiện do nhầm lẫn thì khoản doanh thu và thuế do hạch toán nhầm được hạch toán giảm vào năm sau.

Tổng cục thuế thông báo để Bà Thanh biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc