BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2789/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn sử dụng chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Sở Xây dựng Tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 2157/SXD-VP ngày 18/11/2013 của Sở Xâydựng Tỉnh Ninh Thuận đề nghị hướng dẫn sử dụng chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồán quy hoạch, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày08/02/2013 của Bộ Xây dựng thì: “Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch làgiới hạn chi phí cho các hoạt động của cơ quan quản lý quá trình lập quy hoạch.Cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch chịu trách nhiệm quản lý chi phí nàytheo các quy định có liên quan.”

Như vậy, Cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch cần căn cứvà nội dung, khối lượng công việc của công tác quản lý nghiệp vụ lập quy hoạchđể tính toán, xác định các khoản chi như, chi cho chuyên gia, cán bộ kiêmnhiệm, chi hội họp, công tác phí, vật tư, văn phòng phẩm.... phục vụ công tácquản lý nghiệp vụ lập quy hoạch. Mức chi của các khoản chi này phải tuân thủtheo chế độ chi tiêu tài chính do Bộ Tài chính quy định.

Sở Xây dựng Tỉnh Ninh Thuận căn cứ ý kiến trên tổ chức thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr3.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn