TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2789/CT-TTHT V/v thuế suất thuế GTGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi thường
57A Trương Quốc Dung, P. 10, Q. Phú Nhuận

Trả lời văn thư số 27/ND-MT ngày25/3/2009 của Viện về thuế suất thuế GTGT; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.15, mục II, phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGTquy định: “Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ việcnghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữutrí tuệ; các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến ứngdụng tri thức khoa học và công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn, không bao gồm tròchơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên internet” áp dụng thuế suất thuếGTGT 5%.

Căn cứ quy định trên, dịch vụ tưvấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, giám sát môi trường, quan trắcmôi trường, khảo sát và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường áp dụng thuếsuất thuế GTGT 10% . Các dịch vụ nghiên cứu công nghệ chế tạo tổ hợp vật liệudệt polyme, nghiên cứu ứng dụng quá trình nhiệt phân, nghiên cứu xây dụng cácgiải pháp bảo vệ môi trường nếu là các dịch vụ khoa học và công nghệ theo quyđịnh nêu trên khi áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Cục thuế TP trả lời để Viện biết vàthực hiện. Nếu có nội dung nào chưa rõ, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục ThuếTP (Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ) để được hướng dẫn thêm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Kiểm tra 3;
- Lư: (HC, TTHT)

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga