BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2789 TCT/CS
V/v Chi thưởng tiết kiệm vật tư

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2002

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời Công văn số 1555 CT/CNXDGT ngày 12/06/2002 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc chi thưởng tiết kiệm vật tư; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 4, Mục III, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Chi thưởng sáng kiến cải tiến với điều kiện mang lại hiệu quả kinh doanh và có cơ chế quản lý”. Quy định này áp dụng đối với doanh nghiệp có sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả, tiết kiệm được vật tư, khoản thưởng tiết kiệm vật tư được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp tiết kiệm vật tư không do có sáng kiến cải tiến thì không được tính vào chi phí hợp lý khoản thưởng tiết kiệm vật tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc