BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 278TCT/DNK
V/v: thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 4824 CT/THDTngày 27/12/2004 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thực hiện thu thuếđối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế GTGT vàLuật thuế TNDN thì: Đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN là các tổ chức, cánhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Vì vậy, trường hợp cơquan thuế đã lập biên bản tính thuế áp dụng biện pháp chủ hộ nộp thay cho chủthầu xây dựng thì phối hợp với cơ quan chức năng liên quan và chính quyền địaphương để có biện pháp xử lý kiên quyết nhằm thu đủ thuế theo luật định. Trườnghợp chủ nhà tự nguyện nộp thay thế cho chủ thầu xây dựng (có văn bản đề nghịcủa chủ nhà hoặc biên bản thỏa thuận giữa chủ nhà và chủ thầu xây dựng) thì cơquan thuế thực hiện thu đủ số thuế của chủ thầu xây dựng do chủ nhà nộp thay.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếbiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: HC, DNK (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương