BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/BKHĐT-ĐTNN
V/v điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch VTB

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công vănsố 10502/SKHĐT-ĐKĐT ngày 02 tháng 12 năm 2014 của SởKế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về góp ý điều chỉnh Giấychứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch TVB, Bộ Kế hoạch và Đầu tưcó ý kiến như sau:

1. Về việc thay đổiđịa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án

Việc thay đổi địachỉ trụ sở chính của doanh nghiệp đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 35Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

2. Về việc chuyểnnhượng vốn

Theo quy định tạiĐiều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2005, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn haithành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn gópcủa mình cho người khác (trừ trường hợp quyđịnh tại khoản 6 Điều 45 của Luật Doanh nghiệp).

Khoản 6 Điều 45Luật Doanh nghiệp quy định: “Trường hợpthành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sửdụng phần vốn góp đó theo một trong hai cách sau đây:

a) Trở thành thànhviên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

b) Chào bán vàchuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 44 của Luật này.”

Do vậy, việc Côngty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển nhượng 24% vốn gópcủa mình cho Công ty Thai Travel Bureau Limited là không trái với quy định trên.

Trường hợp phát sinh lợi nhuận do chuyển nhượng,Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ nộp các loại thuế theo quy định của pháp luậthiện hành.

Theo hồ sơ củaDoanh nghiệp, Hợp đồngchuyển nhượng vốnsố 266/HĐ-VNT đã được ký ngày 29/09/2007. Công ty Thai Travel Bureau Limited đãhoàn tất việc

Theo hồ sơ củaDoanh nghiệp, Hợp đồngchuyển nhượng vốnsố 266/HĐ-VNT đã được ký ngày 29/09/2007. Công ty Thai Travel Bureau Limited đãhoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp vào ngày 19/09/2007 (theo Giấy xác nhận đềngày 04/8/2011). Tuy nhiên, cho đến nay, Nhà đầu tư mới làm thủ tục điều chỉnhGiấy chứng nhận đầu tư. Đề nghị Quý Sở xử phạt vi phạm hành chính đối với Côngty theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 củaChính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựckế hoạch và đầu tư.

3. Đề nghị Quý Sởlưu ý kiểm tra việc thực hiện báo cáo giám sát đánh giá Dự án đầu tư của Nhàđầu tư khi điều chỉnh Dự án theo quy định tại Điểmd Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 củaChính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

4. Các vấn đề kháccó liên quan, đề nghị Quý Sở xem xét theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một sốý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sởtham khảo, nghiên cứu và trình Ủy bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tp HCM;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu VT, ĐTNNTD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng