CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 279/CP-QHQT
V/v dự án hỗ trợ cải cách hành chính giai đoạn 2 tại Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính,Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1239/BKH-KTĐN ngày 07 tháng 3 năm 2003) về việc tiếp nhận giai đoạn 2 Dự án “Hỗ trợ thực hiện Chương trình cải cách hành chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp nhận giai đoạn II của Dự án do Chương trình Phát triển của Liên Hiệp quốc (UNDP) và Chính phủ Hà Lan đồng tài trợ với tổng kinh phí là 2,2 triệu USD.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan và Văn phòng UNDP tại Việt Nam hoàn chỉnh văn kiện Dự án, trình duyệt theo quy định./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan