TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 279/ GSQL-TH
V/v thủ tục nhập khẩu bao bì có in sẵn nhãn hiệu hàng hóa

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sản xuất hàng Giadụng Quốc tế.
(Đ/c: 39B Trường Sơn, Lầu 8, Tòa Nhà Hải Âu, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 022/CV-ICP-2014 của Công ty Cổ phần Sảnxuất hàng Gia dụng Quốc tế về vướng mắc liên quan đến xuất trình Giấy chứng nhậnđăng ký nhãn hiệu hàng hóa khi nhập khẩu bao bì có in sẵn nhãn hiệu, Cục Giámsát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa:

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 và Luật số 36 vềsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Hải quan hiện hành,Thông tư 44/2011/TT-BTC ngày 1/4/2011 hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảovệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan và các văn bản hướng dẫn, cơquan Hải quan sẽ áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát liên quan đến quyềnsở hữu trí tuệ đối với hàng xuất nhập khẩu trong các trường hợp sau:

- Nhãn hiệu hàng hóa đã được xác lập quyền sở hữu trí tuệtại Việt Nam (cơ sở pháp lý cho việc xác lập quyền là Giấy chứng nhận đăng kýnhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp)

- Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có văn bản yêu cầu cơ quanhải quan áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệcủa mình.

2. Về việc nhập khẩu bao bì có in sẵn nhãn hiệu và các thôngtin khác:

Cơ quan Hải quan sẽ xem xét thực hiện thủ tục hải quan nếubao bì được nhập khẩu cùng hàng hóa hoặc nhập khẩu cho hàng hóa sản xuất trongnước và nội dung nhãn hàng phù hợp với quy định pháp luật trong nước (quy địnhvề ghi nhãn, về xuất xứ, quy định của các cơ quan quản lý chuyên ngành,…).Trường hợp bao bì có in sẵn nhãn hiệu và các thông tin khác nhập khẩu theo hìnhthức phi mậu dịch mà không có hàng hóa đi kèm, Tổng cục Hải quan đã có công vănsố 5441/TCHQ-GSQL ngày 31/10/2011 hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn