TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời các công văn số 493/HQĐNa-GSQLđề ngày 19/3/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai nêu vướng mắc liên quan đến việccác trường hợp C/O chưa nhận được kết quả xác minh, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan có ý kiến như sau:

1. Một số C/O mẫu D nêu tại côngvăn dẫn trên:

- C/O số tham chiếu JB2008/2/1476cấp ngày 24/01/2008 đã được trả lời tại công văn số 2609/TCHQ-GSQL ngày20/5/2010. Đề nghị đơn vị kiểm tra và xử lý theo quy định;

- Các trường hợp C/O của Công tyTNHH trung tâm gia công Posco Việt Nam: Tổng cục Hải quan đã có thư gửi xácminh tới cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Malaysia nhưng đến nay vẫn chưa nhậnđược kết quả.

2. Về vướng mắc liên quan đến 05C/O mẫu D của Công ty Mitsuba M-Tech nêu tại công văn số 1958/HQĐNa-GSQL ngày30/11/2012, được nộp cho cơ quan hải quan để thay thế cho các C/O cấp lỗi banđầu: Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Malaysia đã có công thư gửi Tổng cục Hảiquan xác nhận tính hợp lệ của các C/O nêu trên và đề nghị cơ quan Hải quan ViệtNam xem xét chấp nhận lại các C/O này. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan Đồng Naitiến hành kiểm tra hồ sơ có liên quan và chấp nhận các C/O này theo quy định.

3. Một số C/O mẫu E nêu tại côngvăn:

- C/O số ZC24630/08/0025 cấp ngày28/4/2008: đã được trả lời tại công văn số 1437/TCHQ-GSQL ngày 22/3/2013;

- Vướng mắc liên quan đến 02 C/O sốtham chiếu E124300016010002 và E124300016010001: Tổng cục Hải quan đã có hướngdẫn tại công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2013 gửi Cục Hải quan các tỉnh,thành phố.

- C/O số E123302006160031: Tổng cụcHải quan đã gửi thư xác minh đến cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc nhưng đếnnay vẫn chưa nhận được kết quả.

4. Các C/O mẫu AJ số 110012420282301291do Nhật Bản cấp và mẫu AK số 010-12-02524 do Hàn Quốc phát hành đang trong quátrình xác minh với các cơ quan cấp C/O liên quan. Tổng cục Hải quan sẽ có hướngdẫn ngay khi nhận được ý kiến của các cơ quan này.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (Cục XNK; Vụ Châu Á - TBD) (thay trả lời)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn