BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 25078/CT-HTrngày 21/10/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về lập hoá đơn GTGTvà kê khai, nộp thuế theo tiến độ hợp đồng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 10, 1 1Mục I Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đối, bổ sung một số điềucủa Luật thuế giá trị gia tăng; quy định tại Điểm 10, 11 Mục I Phần B Thông tưsố 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 vàNghị định 1 56/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định về giá tínhthuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

Căn cứ quy định tại điểm 1 .2.c MụcIII Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003; điểm 1 .2. c. 1 MụcIII Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hướng dẫn về thuế GTGT quyđịnh về khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Chương II Nghịđịnh 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: "Đối vớihoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất độngsản trừ (-) giá đất thực tế tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp giá đấtthực tế tại thời điểm chuyển nhượng thấp hơn giá đất do ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương quy định thì giá đất được trừ tính theo do Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời chuyểnnhượng bất động sản.

Trường hợp xây dựng, kinh doanh cơsở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là số tiền thu đượctheo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng."

Căn cứ điểm 1.8 Mục I Phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn Luật thuế GTGT và Nghị định123/2008/NĐ-CP quy định: “1.8. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giátính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất (hoặc giá thuê đất)thực tế tại thời điểm chuyển nhượng Trường hợp giá đất tại thời điểm chuyểnnhượng do người nộp thuế kê khai không đủ căn cứ để xác định giá tính thuế hợplý theo quy đỉnh của pháp luật thì tính trừ theo giá đất (hoặc giá thuê đất) doUBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm chuyểnnhượng bất động sản. Giá đất tính trừ đế xác định giá tính thuế tối đa khôngvượt quá số tiền đất thu của khách hàng.

Trường hợp xây dựng, kinh doanh cơsở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thu tiền theo tiến độ thực hiệndự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng, giá đất được trừ (-) là giá đấtthực tế tại thời điểm thu tiền lần đầu theo tiến độ. Giá đất được trừ tính theotỷ lệ (%) của số tiền thu theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiềnghi trong hợp đồng với giá đất thực tế tại thời điểm chuyển nhượng (thời điểmthu tiền lần đầu theo tiến độ).”

Ngày 18/5/2009 , Bộ Tài chính cócông văn số 6992/BTC- TCT hướng dẫn chính sách thuế GTGT. Tại Điểm 1 hướng dẫn:"Các cơ sở kinh doanh bất động sản đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tâng đã thutiền của khách hàng theo tiến độ trước ngày 01/01/2009 và đã kê khai khấu trừthuế GTGT đầu vào (hoặc hoàn thuế) đối với vật tư, hàng hóa, chi phí phục vụhoạt động kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng nhưng chưakê khai doanh thu, chưa kê khai nộp thuê - GTGT đầu ra trước ngày 01/01/2009thì cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế GTGT đối với sốtiền đã thu được trước ngày 01/01/2009.

Trường hợp sang năm 2009 cơ sở kinhdoanh vẫn tiếp tục thu tiền theo tiến độ thì cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn,kê khai nộp thuế GTGT tính trên toàn bộ số tiền đã thu được (bao gồm cả số tiềnthu của khách hàng trước ngày 01/01/2009 và số tiền thu tiếp trong năm 2009).

Thời hạn kê khai thuế GTGT đối vớisố tiền đã thu của khách hàng theo tiến độ trước ngày 01/01/2009 chậm nhất khôngquá kỳ tính thuế tháng 8 năm 2009".

Căn cứ hướng dẫn trên và theo trìnhbày của Cục thuế thành phố Hà Nội, từ tháng 11 năm 2007 đến hết năm 2009 Côngty Cổ phần thương mại và xây dựng Á Châu ký các "hợp đồng góp vốn đầutư" với khách hàng, Công ty đã thu tiền thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khainộp thuế GTGT đối với số tiền đã thu theo quy định.

Thời hạn kê khai thuế GTGT đối vớisố tiền đã thu của khách hàng theo tiến độ trước ngày 01/01/2009 chậm nhất khôngquá kỳ tính thuế tháng 8 năm 2009.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếthành phố Hà Nội được biết và căn cứ hồ sơ tình hình thực tế hướng dẫn theo quyđịnh.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC – CST;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn