BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 279/TCT-CS
V/v chính sách ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Công ty Chế biến Bột mì Mê Kông

Trả lời công văn số 11/2008/CV ngày 07/11/2008 của Công tyChế biến Bột mì Mê Kông về chính sách ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Công ty chế biến Bột mì Mê Kông (Công ty) được thành lậptheo Giấy phép đầu tư số 06/GP-KCN-BV ngày 30/06/2000 thực hiện Dự án với mụctiêu chế biến và kinh doanh bột mì, thức ăn gia súc, các sản phẩm phụ từ bộtmì...tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án đi vào hoạt độngnăm 2000 và năm 2005 là năm đầu tiên phát sinh lợi nhuận cho Dự án.

Theo Giấy phép đầu tư số 06/GP-KCN-BV ngày 30/06/2000 nêutrên Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN cụ thể: thuế suất 15% trong suốt quátrình thực hiện Dự án và miễn thuế TNDN trong 02 năm kể từ khi có thu nhập chịuthuế.

Tại điểm 3 Phần I Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày22/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN từngày 01/01/2004 hướng dẫn: "Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vàbên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầutư; các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tưtiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấyphép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp mức ưu đãi về thuế thunhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tưthấp hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Thông tư nàythì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệptheo hướng dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại (thời gianưu đãi về thuế theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trừ (-)thời gian ưu đãi về thuế đã được hưởng đến ngày 01/01/2004)...".

Tại tiết b điểm 6.1.1 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày01/09/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "...Miễn thuế 03 năm, kể từ khi cóthu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với:cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu chế xuất; cơ sởsản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp;"

Căn cứ theo hướng dẫn trên, trường hợp mức ưu đãi về thuếTNDN theo Giấy phép đầu tư mà Công ty Chế biến Bột mì Mê Kông được hưởng thấphơn mức ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC thìCông ty có thể lựa chọn mức hưởng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tưsố 128/2003/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn cho thời gian còn lại nếu đáp ứngđược các điều kiện để được hưởng ưu đãi đầu tư.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàuđể được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Chế biến Bột mì Mê Kôngbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương