BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/TT-TT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Ban thực hiện chính sách BHXH;
- Ban sổ, thẻ;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để hỗ trợ việc tra cứu số liệu hồ sơđối tượng hưởng BHXH một lần trong nghiệp vụ thường xuyên của ngành BHXH, Trungtâm Thông tin đã tiến hành xây dựng thử nghiệm CSDL về các hồ sơ hưởng BHXH mộtlần của toàn ngành BHXH. Sau khi thu thập dữ liệu từ các đơn vị BHXH tỉnh,thành phố theo công văn số 212/TTTT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Trung tâmThông tin, CSDL về các hồ sơ hưởng BHXH một lần này đã bao gồm các hồ sơ từ tháng01/2005 đến tháng 08/2010 với hồ sơ thu thập được là 1.531.827.

Trong giai đoạn hoàn thiện đề án trìnhLãnh đạo BHXH Việt Nam phê duyệt; BHXH các tỉnh, thành phố có nhu cầu tra cứucó thể vào tra cứu hồ sơ hưởng BHXH một lần tại địa chỉ: http://210.245.52.224:8080(lưu ý: cần sử dụng trình duyệt Firefox từ phiên bản 3.0 trở lên để có giaodiện chuẩn, thông tin khi nhập vào các ô tra cứu phải sử dụng bộ gõ tiếng Việttheo tiêu chuẩn Unicode). Do đang trong giai đoạn thử nghiệm, Trung tâmThông tin mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện CSDL này.

Để tiếp tục thu thập số liệu bổ sungvào CSDL này (trong khi chờ quyết định chính thức), Trung tâm Thông tin đề nghịBHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện kết xuất dữ liệu như trong hướngdẫn tại công văn số 212/TTTT của các tháng tiếp theo và gửi vào FTP của BHXHViệt Nam trước ngày 10 hàng tháng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Đỗ Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, PM , GĐ.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Tuấn