BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------------
V/v: Vướng mắc C/O
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2010

Kính gửi Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 1043/HQHCM-NV ngày 22/4/2010 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ C/0 mẫu D, số tham chiếu 0427/TGP /2010, Tổng cục có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Điều 7, Phụ lục 1, Thông tư số 01/2010/TT-BCT ngày 8/1/2010, lô hàng được vận chuyển từ Indonesia qua Singapore đến Việt Nam đáp ứng quy định về vận tải trực tiếp vì hàng hoá không vận chuyển qua lãnh thổ của một nước không phải là Nước thành viên.
Điều 12, Phụ lục 6, Thông tư 01/2010/TT-BCT quy định: Để được hưởng ưu đãi thuế quan, tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu, Người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan Hảì quan nuớc nhập khẩu C/0 Mẫu D kèm các chứng từ chứng minh (như hóa đơn thương mại, vận tải đơn chở suốt được cấp tại Nước thành viên xuất khẩu) và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật Nước thành viên nhập khẩu.
Theo đó, doanh nghiệp xuất trình vận đon cho chặng từ Indonesia- Singapore và vận đơn này đuợc phát hành tại Indonesia, thoả mãn quy định về vận đơn được cấp tại nuớc thành viên xuất khẩu. Lô hàng đáp ứng quy định về vận chuyển trực tiếp, không quá cảnh qua một nước không phải là thành viên, trên C/0 thể hiện việc quá cảnh qua Singapore; trường hợp không có nghi ngờ về tính hợp lệ và chính xác của các khai báo trên C/0 cũng như xuất xứ thực tế của hàng hoá, C/0 được chấp nhận.
Tổng cục thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3 bản).
KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường