BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2791/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.
(Số 02 Nguyễn Công Trứ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 26/CV-CTHG ngày 11/02/2014 của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang về việckiến nghị nội dung tính thuế E_Casino. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại điểm 2 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 củaBộ Tài chính hướng dẫn: “2. Khai thuế tiêu thụ đặc biệt là loại khai theotháng; đối với hànghóa mua để xuất khẩunhưng được bán trong nước thì khai theo lần phát sinh.”

Tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của BộTài chính hướng dẫn: “2. Khai thuế tiêu thụ đặc biệt là loại khai theo tháng;đối với hànghóa mua để xuất khẩu nhưngđược bán trong nước thì khai theo lần phát sinh.”

Tại khoản 9 Điều 5 Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tàichính hướng dẫn giá tính thuế TTĐB: “9. Đối với dịch vụ, giá tính thuế TTĐB làgiá cung ứng dịch vụ của cơ sở kinh doanh chưa có thuế GTGT và chưa có thuếTTĐB, được xác định như sau:

Giá tính thuế TTĐB

=

Giá dịch vụ chưa có thuế GTGT

1 + Thuế suất thuế TTĐB

Giá dịch vụ chưa có thuế GTGT làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêuthụ đặc biệt đối với một số dịch vụ quy định như sau:

b) Đối với kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng, giá tínhthuế TTĐB là doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng đãtrừ tiền trả thưởng cho khách tức là bằng số tiền thu được (chưa có thuế GTGT)do đổi cho khách trước khi chơi tại quầy đổi tiền hoặc bàn chơi, máy chơi trừđi số tiền đổi trả lại khách hàng.”

Tại khoản 9 Điều 5 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của BộTài chính hướng dẫn giá tính thuế TTĐB là giá cung ứng dịch vụ của cơ sở kinhdoanh chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB, được xác định như sau:

Giá tính thuế TTĐB

=

Giá dịch vụ chưa có thuế GTGT

1 + Thuế suất thuế TTĐB

Giá dịch vụ chưa có thuế GTGT làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêuthụ đặc biệt đối với một số dịch vụ quy định như sau:

b) Đối với kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng, giá làm căncứ xác định giá tính thuế TTĐB là doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơiđiện tử có thưởng đã trừ tiền trả thưởng cho khách tức là bằng số tiền thu được(chưa có thuế GTGT) do đổi cho khách trước khi chơi tại quầy đổi tiền hoặc bànchơi, máy chơi trừ đi số tiền đổi trả lại khách hàng.”

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, đối với kinh doanh trò chơi điện tử cóthưởng, giá tính thuế TTĐB được xác định bằng doanh thu từ kinh doanh trò chơiđiện tử có thưởng đã trừ tiền trả thưởng cho khách tức là bằng số tiền thu được(chưa có thuế GTGT) do đổi cho khách trước khi chơi tại quầy đổi tiền hoặc bànchơi, máy chơi trừ đi số tiền đổi trả lại khách hàng chia cho (1 + thuế suấtthuế TTĐB).

Thuế TTĐB là loại thuế khai theo tháng, vì vậy doanh thu hoạt động kinhdoanh trò chơi điện tử có thưởng để tính thuế TTĐB được tính theo tháng, khôngtính theo từng lần kiểm tiền thu, chi.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty Cổphần Du lịch Hương Giang biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK&KTT - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn