Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 2792 TCT/NV2 NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC KÊ KHAI NỘP THUẾ THUNHẬP DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Đồng kính gửi: Cục thuế các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương.

Trả lời Công văn số413/2002-ĐK ngày 08/7/2002 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc kê khai và nộpthuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị phụ thuộc, hạch toán báo sổ thuộc CụcĐăng kiểm Việt Nam, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Cục Đăng kiểm Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước hoạt độngcông ích, hạch toán kinh tế độc lập. Dưới Cục có các Chi cục, Chi nhánh, Trạmđăng kiểm là các đơn vị phụ thuộc hạch toán báo sổ, do đó thuế TNDN của hoạtđộng đăng kiểm được kê khai và nộp Ngân sách tập trung tại Cục Đăng kiểm ViệtNam.

Trường hợp các Chi cục, Chi nhánh, Trạm đăng kiểm có cáchoạt động kinh doanh dịch vụ ngoài nhiệm vụ công ích như tư vấn dịch vụ khoahọc kỹ thuật về tàu thuỷ, công trình biển, bán đại lý hoa hồng bảo hiểm vv...phải kê khai và nộp thuế GTGT, thuế TNDN với cơ quan thuế địa phương nơi đơn vịđóng trụ sở; đồng thời gửi báo cáo tài chính quý, năm và quyết toán thuế cho cơquan thuế địa phương để cơ quan thuế thực hiện việc kiểm tra xác định số thuếphải nộp tại địa phương và xác định chi phí đăng kiểm hợp lý, hợp lệ làm căn cứquyết toán thuế TNDN của hoạt động đăng kiểm tại Cục.

Tổng cục thuế thông báo để Cục đăng kiểm ViệtNam và Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện.