BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2792TCT/NV7
V/v Trả lời chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 24996 CT/NV ngày 23/7/2003 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điểm 5.5. Mục III, Phần I, Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/202 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước quy định về miễn, giảm tiền thuê đất:

“... Sau khi đã miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại tiết 5.1, 5.2, 5.3. 5.4 khoản 5 ngày mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp trước tiền thuê đất 01 lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu thì giảm tiếp tiền thuê đất...”.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp đơn vị được Nhà nước cho thuê đất đã ký hợp đồng thuê đất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đang thực hiện nộp tiền thuê đất hàng năm theo thông báo của cơ quan thuế; Nay đơn vị xin nộp trước tiền thuê đất một lần cho nhiều năm thì việc nộp tiền thuê đất nêu trên không phải là : “nộp trước tiền thuê đất 1lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu”. Vì vậy, đơn vị không được giảm tiền thuê đất theo quy định nêu trên.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện theo đúng chính sách./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương