BỘ XÂY DỰNG
--------
Số: 2793/BXD-KTXD
V/v: Quản lý đầu tư xây dựng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 100/VKSTC-VP-DA ngày 19/11/2013 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị hướng dẫn về đấu thầu, thanh toán và phê duyệt thiết kế đối với công trình thiết kế 3 bước. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Về đấu thầu:
Việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 , Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Theo đó, việc lựa chọn tổng thầu như Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu tại văn bản số 100/VKSTC-VP-DA là phù hợp.
2. Về nghiệm thu, thanh toán:
Theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, các bước thiết kế sau phải phù hợp với các bước thiết kế trước đó. Nghĩa là, thiết kế kỹ thuật phải phù hợp với thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công phải phù hợp với thiết kế kỹ thuật. Như vậy, trường hợp như Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu tại văn bản số 100/VKSTC-VP-DA, để yêu cầu nhà thầu thực hiện theo thiết kế bản vẽ thi công được ràng buộc thông qua quy định của hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Do đặc thù của Ngành xây dựng, khối lượng thực tế thi công thường có sự sai khác so với dự toán, khi thanh toán hợp đồng thì các bên phải căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng để thanh toán cho phù hợp.
3. Về phê duyệt thiết kế:
Theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thì trong trường hợp thiết kế 3 bước, chủ đầu tư không phải phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Tuy nhiên, thiết kế bản vẽ thi công phải được chủ đầu tư hoặc đại diện được ủy quyền của chủ đầu tư xác nhận trước khi đưa ra thi công.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Trần Văn Sơn

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?