BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2793/TCT-CS
V/v: chính sách tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Trả lời Công văn số 232/CT-TH-NV &DT ngày 18/02/2014 của Cục Thuếtỉnh Bình Phước về chính sách tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 3 Công văn số 1869/TTg-KTN ngày 04/11/2008 của Thủ tướngChính phủ hướng dẫn:

“3. Đất do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đang quản lý sử dụng, khôngcó tranh chấp nhưng chưa sử dụng ngay cho mục đích quốc phòng: Bộ Quốc phòng cóphương án giao cho các đơn vị và doanh nghiệp quân đội sử dụng vào mục đích kinh tế phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinhtế - xã hội của địa phương”

- Căn cứ quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BQP ngày 02/02/2012 của BộQuốc phòng quy định việc sử dụng đất quốc phòng tại các doanh nghiệp quân đội:

+ Tại khoản 1 Điều 3 quy định:

“Điều 3. Nguyên tắc sử dụng đất quốc phòng tại doanh nghiệp quân đội

Việc sử dụng đất quốc phòng tại các doanh nghiệp quân đội thực hiệntheo quy định tại Quy chế quản lý, sử dụng đất vào mục đích quốc phòng (banhành kèm theo Thông tư số 67/2011/TT-BQP ngày 19/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốcphòng) và các nguyên tắc sau:

1. Ký hợp đồng sử dụng đất với Bộ Quốc phòng theo hình thức trả tiềnhàng năm”

+ Tại Điều 5 quy định:

“Điều 5. Hình thức thu tiền sử dụng đất quốc phòng

Bộ Quốc phòng ký hợp đồng sử dụng đấtquốc phòng với các doanh nghiệp quân độiđang quản lý theo hình thức trả tiền hàng năm”

- Tại Điều 5 Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc khai thác sửdụng đất quốcphòng vào mục đích kinh tế, nguồn thu từđấu giá quyền sử dụng đất(Ban hành kèmtheo Thông tư số 55/2009/TT-BQP ngày 17/08/2009 của Bộ Quốc phòng) quy định:

“Phân phối, sử dụng nguồn thu

Toàn bộ số tiền thu được từ việc sử dụng đất quốc phòng cho các doanh nghiệpquân đội cổ phần hóa thuê được nộp về BộQuốc phòng và được cân đối vào thu chi ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng”

Căn cứcác quy định trên, trường hợp Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778 Quân khu 7 được nhànước giao đấtkhông thu tiền sử dụng đấtđể sử dụng mục đích quốc phòng theo Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 23/12/2010.Đoàn kinh tế quốc phòng 778 đã sử dụng một phần diện tích đất để trồng cây caosu. Nếu Đoàn kinh tế quốc phòng 778 sử dụng đất trồng cây cao su vào mục đíchkinh tế thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại Công văn số 1869/TTg-KTNvà điểm 1.1, mục II Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tàichính. Việc thực hiện thu tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Thông tư số55/2009/TT-BQP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr - Cao Anh Tuấn để báo cáo;
- Vụ PC-TCT (01b);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ