BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------------------
V/v: tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thời gian vừa qua, các đơn vị trong Ngành đã có nhiều nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội; kết quả thu, phát triển đối tượng tăng nhanh, tình trạng bội chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã có chuyển biến tích cực so với các năm trước, nhiều Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố đã bước đầu tạo được mối quan hệ phối hợp tốt với các sở, ban, ngành địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế chủ yếu như sau:
- Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội một số tỉnh, thành phố chưa chủ động, chưa thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; chưa phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành ở địa phương để tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
- Việc chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ còn thiếu kiên quyết; chưa thực sự quan tâm chỉ đạo sát sao công tác bảo hiểm y tế; đội ngũ cán bộ làm công tác giám định bảo hiểm y tế thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng chuyên môn, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chưa ngăn chặn có hiệu quả việc lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế ở một số cơ sở khám chữa bệnh;
- Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức năng lực còn yếu; còn có biểu hiện quan liêu gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp; tự đặt ra các thủ tục hành chính không đúng quy định, gây khó khăn trong việc giải quyết chính sách đối với nhân dân và người lao động.
Để kịp thời khắc phục những tồn tại nêu trên, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện một số nội dung sau:
1. Thường xuyên báo cáo và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn; tăng cường phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
2. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhất là các quy trình, thủ tục giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, không tự ý quy định thêm hoặc sửa đổi thủ tục, quy trình nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành.

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

3. Quan tâm chỉ đạo sát sao công tác bảo hiểm y tế để phục vụ nhân dân khám chữa bệnh tốt hơn; đổi mới công tác giám định bảo hiểm y tế để ngăn ngừa, phát hiện các hành vi lạm dụng, chiếm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm những trường hợp cố ý tổng hợp đề nghị thanh toán không đúng chi phí khám chữa bệnh.
4. Thường xuyên rà soát các văn bản chỉ đạo, các quy định, quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là quy trình thu; cấp Sổ bảo hiểm xã hội, Thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội; quy trình giám định bảo hiểm y tế, kịp thời phát hiện các nội dung bất cập để báo cáo và kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu quản lý của Ngành.
5. Niêm yết đầy đủ, công khai quy định về giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thường xuyên cập nhật khi có thay đổi; đồng thời quy định rõ trách nhiệm của cán bộ thuộc bộ phận tiếp nhận hồ sơ về phổ biến, hướng dẫn đối tượng đến giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
6. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám chữa bệnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các quy định của Ngành.
7. Thường xuyên quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành; Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiện tượng tiêu cực, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đối với những cán bộ gây khó khăn, phiền hà trong việc giải quyết chính sách cần lập biên bản và xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định; đồng thời báo cáo Tổng Giám đốc.
8. Chủ động tổ chức tập huấn, đào tạo về các quy trình nghiệp vụ của Ngành cho cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là số cán bộ, công chức, viên chức mới tuyển và số cán bộ trực tiếp giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kết quả hoạt động của Ngành; đẩy mạnh và cụ thể hóa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào các công việc, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, từng cá nhân, nâng cao năng lực quản lý, thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng trong giai đoạn mới.
Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm tổ chức quán triệt ngay văn bản này đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và báo cáo kết quả để Tổng Giám đốc biết. Giao Ban Tổ chức cán bộ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTB&XH, Nội vụ; Y tế; Tài chính;
- Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TH.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?