BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2795/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Tĩnh
(Số 86 Phan Đình Phùng - TP. Hà Tĩnh)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 63XNK/KH ngày 14/5/2013 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Tĩnh vềviệc giải quyết xóa nợ và khoản tiền hoàn thuế VAT đang bị tạm giữ tại Cục Thuếtỉnh Hà Tĩnh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đang xin ý kiến của Tổng cụcThuế và sẽ sớm có công văn trả lời Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo Công tycổ phần xuất nhập khẩu Hà Tĩnh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hà Tĩnh (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn