VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2795/VPCP –QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán đối với Chương trình phát triển ngành nước, vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam tại tờ trình số 92/TTr-NHNN ngày 25 tháng 4 năm 2011 về kết quả đàmphán Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam, vay vốn Ngân hàng Phát triểnchâu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán, nộidung Hiệp định tài trợ khung, Yêu cầu tài trợ lần 1; Hiệp định vay và Hiệp địnhdự án cho khoản vay giai đoạn 1 "Giảm thất thoát nước, tăng cường, mở rộngmạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng công ty cấp nước SàiGòn". Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho ADB về việc phê duyệt này.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàngNhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam ký Hiệp định vay, Hiệp định tài trợ khung và yêu cầu tài trợ lần 1 với đạidiện ADB. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh xem xét, cập nhật Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo các nội dung đãthỏa thuận và thống nhất với ADB trong quá trình đàm phán.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các thủ tục cho việc ký kếtcác văn bản theo quy định.

5. Bộ Tài chính phối hợp với Ủy bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết, ký Hiệp địnhvay phụ làm cơ sở triển khai các hoạt động của dự án trong cấu phần liên quan.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn chỉnh cơchế triển khai thực hiện cho phù hợp, tạo cơ hội cho các địa phương, các côngty cấp nước, đặc biệt là các địa phương nghèo, điều kiện kinh tế xã hội khókhăn tham gia vào chương trình nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấnđề vượt quá thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). V 28

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc