BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2796/TCHQ-KTTT
V/v: thời hạn nộp thuế đối với NVL đóng tàu

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: CụcHải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lờicông văn số 1260/HQTP-NV ngày 25/4/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vềviệc: Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn xin được hưởng thời hạn nộp thuế hơn275 ngày đối với các tờ khai nhập khẩu nguyên vật liệu của Nhà máy phục vụ choviệc đóng tàu để xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ điểm 2.2.1.1. Mục III, phần C, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005của Bộ Tài chính.

Yêucầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra cụ thể trường hợp của Nhà máy sửachữa và đóng tàu Sài Gòn. Nếu Nhà máy là đối tượng chấp hành tốt pháp luật thuếtại thời điểm đăng ký tờ khai thì đồng ý cho gia hạn thời hạn nộp thuế đối vớicác tờ khai nhập nguyên vật liệu để đóng tàu theo hợp đồng đóng du thuyền sốSSY-Song Saigon dài hơn 275 ngày nhưng không kéo dài hơn 30 ngày kể từ ngày Nhàmáy hạ thuỷ tàu như thỏa thuận tại hợp đồng với khách hàng nước ngoài.

Đồngthời, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phải theo dõi kiểm tra đôn đốc việc nộp thuếđối với các tờ khai đã gia hạn, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. Nếu quáthời hạn gia hạn thuế mà Nhà máy chưa thực hiện xong việc nộp thuế, Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh xử lý theo quy định.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An