BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2796/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Tập đoàn INTIMEX
(Đ/c 61 Nguyễn Văn Giai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 616/INX-XNK ngày 14/5/2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex khiếunại lần 2 về việc xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng thịt gà đông lạnh(đùi 1/4) hiệu Foster farms, xuất xứ Mỹ nhập khẩu tại tờ khai số 1059/NKD /KV4ngày 04/02/2013 thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV4 - Cục Hải quanTP. Hồ Chí Minh và đã được Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nạilần đầu tại Quyết định số 27/QĐ-GQKN ngày 24/4/2013. Qua xem xét nội dung khiếunại và hồ sơ gửi kèm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để việc xem xét giải quyết khiếunại của Công ty chính xác, khách quan theo đúng quy định của Luật Khiếu nại;Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ khiếu nại, cụ thể:

- Thông báo về việc nghi vấn trịgiá khai báo, Thông báo về việc xác định khoản đảm bảo, Biên bản đối thoại lầnđầu.

- Các chứng từ, tài liệu khác cóliên quan đến hồ sơ vụ việc khiếu nại.

Bản sao chứng từ tài liệu nêu trêncó dấu sao y bản chính của Công ty (có bảng kê cụ thể các tài liệu này) và gửivề Tổng cục Hải quan trong thời gian 7 ngày kể từ ngày ban hành công văn này đểđược xem xét cụ thể. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, nếu Công ty không bổsung hồ sơ thì Tổng cục Hải quan sẽ giải quyết khiếu nại của Công ty theo Luậtđịnh.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty Cổ phần Tập đoàn INTIMEX biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng