VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Ký Bản ghi nhớ thỏa thuận về khoản vay không bảo lãnh của Chính phủ do AFD tài trợ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:
. Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
. Bộ Tài chính;
. Bộ Ngoại giao;
. Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1812/BKHĐT-KTĐN ngày 28 tháng 3 năm 2014 về việc ký Bản ghi nhớ thỏa thuận về khoản vay không bảo lãnh của Chính phủ do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký bản ghi nhớ thỏa thuận giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và AFD liên quan tới phát triển các khoản vay không bảo lãnh của Chính phủ của AFD tại Việt Nam.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý ý kiến của Bộ Ngoại giao tại Mục 2 công văn số 4383/BNG-LPQT ngày 08 tháng 11 năm 2013, trao đổi và thống nhất với phía AFD trước khi ký Bản ghi nhớ trên.
3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các thủ tục vay và trả nợ nước ngoài theo các quy định hiện hành và tuân thủ quy trình nêu tại Bản ghi nhớ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP
các Vụ: PL, KTTH, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên