VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------------
V/v: ký Nghị định thư thứ 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 34/TTr-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2011 về việc ký Nghị định thư thứ 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan thuộc Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý nội dung dự thảo Nghị định thư thứ 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan thuộc Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh.
2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Nghị định thư nêu trên tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 (AFMM+3) không chính thức tổ chức tại Hà Nội vào ngày 03 tháng 5 năm 2011.
3. Giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại theo quy định.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; các PTTg:Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, PL, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 21
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý