BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2798/TCHQ-KTTT
V/v: chứng từ thanh toán

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1721/HQTP-NV ngày 24/5/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc chứng từ thanh toán trong quá trình xét hoàn thuế nhập khẩu của Công ty TNHH BP Petco, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Đối với các lô hàng xuất khẩu của Công ty BP Petco có ngày đăng ký tờ khai trước ngày 1/10/2002 thì chứng từ thanh toán được áp dụng theo hướng dẫn tại công văn số 10061 TC/TCT ngày 29/9/2003 của Bộ Tài chính để xem xét hoàn thuế nhập khẩu.

- Đối với các lô hàng xuất khẩu đăng ký tờ khai từ ngày 1/10/2002 trở đi do người mua nước ngoài thanh toán trước khi xuất khẩu, trên chứng từ không thể hiện thanh toán cho hợp đồng xuất khẩu nào thì chứng từ thanh toán phải là bản gốc đồng thời đề nghị Công ty xuất trình văn bản xác nhận việc thanh toán trước hoặc biên bản đối chiếu thanh toán định kỳ giữa hai Công ty để làm cơ sở thanh khoản.

Trường hợp có nghi vấn doanh nghiệp khai báo, cung cấp chứng từ thanh toán để thanh khoản thuế không đúng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Cục thuế nơi quản lý doanh nghiệp để kiểm tra sổ sách kế toán về tình hình nhập nguyên liệu, xuất kho đưa vào sản xuất và xuất khẩu của lô hàng đang thanh khoản và hoạt động XNK của Công ty (bao gồm cả hoạt động XNK không liên quan đến lô hàng yêu cầu hoàn thuế) trước khi thực hiện thanh khoản thuế nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu.

Sau khi thanh khoản, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đóng dấu đã thanh khoản lên chứng từ gốc do doanh nghiệp xuất trình để tránh tình trạng lợi dụng quay vòng chứng từ thanh khoản cho các lô hàng sau.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), Vụ KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An