BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 27TCT/ĐTNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của Chi nhánh ngân hàng ANZ

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 10635/CT /TTr1/Đ3 ngày 11/10/2004 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việcgiải quyết khiếu nại của Chi nhánh Ngân hàng ANZ tại Việt Nam về việc khấu trừthuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2415TCT/ĐTNN ngày 05/08/2004 trả lời về vấn đề này. Đề nghị Cục thuế Thành phố HồChí Minh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn nêu trên, theo đó, trường hợp cáckhoản chi phí chung như tiền thuê văn phòng, điện, nước, điện thoại của Chi nhánhNgân hàng ANZ Bank hạch toán riêng được doanh thu, chi phí của từng bộ phậnchức năng thì sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoạt động chịu thuế GTGT.

Trường hợp không hạch toán riêng đượcmà phải phân bổ chi phí cho từng bộ phận thì số thuế đầu vào của Chi nhánh Ngânhàng ANZ sẽ phân bổ theo tỷ lệ (%) doanh thu chịu thuế của từng bộ phận.

Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh có tráchnhiệm kiểm tra việc kê khai của đơn vị và thu thuế theo đúng quy định của phápluật.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuếThành phố Hồ Chí Minh biết và trả lời đơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế HN;
- Chi nhánh Ngân hàng ANZ tại HN và TP.HCM;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến