BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 28/BXD-HTQT
V/v Cử cán bộ tham gia dự tuyển Khoá đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật Dresden

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
- Cục Phát triển đô thị
- Cục Hạ tầng Kỹ thuật
- Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị và Nông thôn
- Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
- Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Kỹ thuật Dresden (Đức) tổ chức 04 khoá đàotạo sau đại học về quản lý môi trường do Chương trình Môi trường của Liên hợpquốc (UNEP), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO)và Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và an toàn hạt nhân của Đức (BMU) tài trợbao gồm:

1. Khoá “Quản lý môi trường đô thị” (SC47), từ 8/9 -1/10/2009

2. Khoá “Biến đổi khí hậu” (SC48), từ 14/10 - 13/11/2009

3. Khoá “Quản lý nước” (SC49), từ 24/11 - 17/12/2009

4. Khoá “Đào tạo sau đại học về quản lý môi trường cho cácnước đang phát triển và các nước mới nổi” (EM33), từ 18/1 - 16/7/2010

Các khoá đào tạo này nhằm tăng cường năng lực để phát triểnbền vững cho các nước đang phát triển, đặc biệt chú trọng đến việc thực hiệnChương trình nghị sự 21, Tuyên bố Johannesburg về Phát triển bền vững và Kếhoạch hành động.

Số lượng học bổng cho mỗi khoá đào tạo là 21 học bổng chocác cán bộ từ các quốc gia mới nổi và đang phát triển ở các khu vực địa lý khácnhau. Do vậy, mỗi nước chỉ nhận được từ 1- 2 suất học bổng cho mỗi khoá học. Ưutiên học viên nữ vì các cán bộ nữ cần được hỗ trợ nhiều hơn nữa để hoàn thànhnhiệm vụ ở các vị trí ra quyết định.

Các khoá học dùng ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh, yêu cầungười tham dự phải sử dụng thành thạo tiếng Anh về nghe, nói, đọc, viết (cóchứng chỉ TOEFL, IELTS hoặc chứng chỉ được công nhận quốc tế về trình độ tiếngAnh).

Được sự đồng ý của Bộ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế đề nghị cácđơn vị cử cán bộ đáp ứng các yêu cầu của các khoá đào tạo tham gia dự tuyển nhưsau:

1. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục Phát triển Đôthị, Viện Kiến trúc quy hoạch Đô thị Nông thôn mỗi đơn vị cử 01 cán bộ tham giadự tuyển khoá “Quản lý Môi trường đô thị”

2. Cục Hạ tầng Kỹ thuật cử 02 cán bộ tham gia dự tuyển khoá“Quản lý nước”

3. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Kiến trúc TPHồ Chí Minh mỗi trường cử 01 cán bộ tham gia dự tuyển khoá “Sau đại học về quảnlý môi trường cho các nước mới nổi và các nước đang phát triển”

Đề nghị các đơn vị gửi công văn cử người và hồ sơ đăng ký dựtuyển đã điền đầy đủ (theo mẫu đính kèm, có thể tải về từ trangwww.tu-dresden.de/cipsem) về Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành,Hà Nội, trước ngày 15/4/2009.

Liên hệ:

Đỗ Nguyệt Ánh, Chuyên viên

Vụ Hợp tác Quốc tế

Tel/Fax: 04-9760497

E-mail: donguyetanh@gmail.com

Nơi nhận:
Như trên
Bộ trưởng (để b/c)
Lưu VP, HTQT

T.L BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾNguyễn Sinh Hy