BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 28/BXD-KHCN
V/v: áp dụng tiêu chuẩn thiết kế công trình kho lưu trữ.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008

Kính gửi:Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

BộXây dựng đã nhận được Công văn số 83/SXD-KTGĐ ngày 19/02/2008 của Sở Xây dựngtỉnh Tiền Giang xin ý kiến về việc áp dụng Tiêu chuẩn xây dựng. Sau khi xemxét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

-Theo tiêu chuẩn Thiết kế công trình chịu động đất TCXDVN 375:2006, gia tốc nềntham chiếu tại thành phố Mỹ Tho ứng với nền loại A và chu kỳ lặp 500 năm là agR= TCT.0237g. Mục (5)P của tiêuchuẩn TCXDVN 375:2006 quy định trong trường hợp động đất rất yếu (ag= agR * g1. không vượt quá 0,04g), không cần phải tuântheo những điều khoản của tiêu chuẩn này. Khi áp dụng tiêu chuẩn TCXDVN375:2006, tuỳ theo mức độ tầm quan trọng của công trình, chủ đầu tư quyết địnhgiá trị agR (theo chu kỳ lặp khác nhau) và giá trị g1. Vìvậy nếu chủ đầu tư quyết định hệ số tầm quan trọng g1 = 1 thì khôngcần thiết kế công trình chịu động đất theo TCXDVN 375:2006.

- Theo tiêu chuẩn Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737:1995, tải trọng gió tác động lên công trình được tính toán thông qua áplực gió W0 ứng với vận tốc gió ở độ cao 10 m so với mốc chuẩn (vậntốc trung bình trong khoảng thời gian 3 giây bị vượt trung bình một lần trong20 năm) được Sở Xây dựng Tiền Giang vận dụng như trong công văn là đúng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng Tiền Giang vậndụng đúng các hướng dẫn trong tiêu chuẩn để đảm bảo xây dựng công trình an toànvà hiệu quả.


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN

Nguyễn Trung Hoà