BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 28/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và lập dự án cho các dự án độc lập, thành phần về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh

Trả lời văn bản số 268/CV-SGTVTngày 29/12/2008 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn xácđịnh chi phí ban quản lý dự án và chi phí tư vấn lập dự án cho các dự án độclập, dự án thành phần về bồi thường giải phóng mặt bằng, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Chi phí ban quản lý dự án và chiphí tư vấn lập dự án cho các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cưcó tính chất độc lập được xác định bằng dự toán chi phí theo đúng chế độ tàichính có liên quan; Mức chi phí tối đa cho các công việc này thực hiện theo quiđịnh tại Điều 48 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ vềbồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh TràVinh căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh